Contact Details :

Director :

Shri Yogesh Katare

Mobile – 9425007647

Principal :

Shri Dinesh Kumar Mishra (Shastri Ji)

Administration / Accounts / Admissions :

Shri Ram Sevak Katare

Shri Braj Narayan Sharma

Shri Neeraj Choudhary

Contact No(s). –
9977162748
9826158881
8839502201

College Address :

JAGAT GURU SHANKARACHARYA COLLEGE
Jagram Nagar
Bhind – 477001
Madhya Pradesh